Dr. Ittzés Máté

egyetemi adjunktus

Elérhetőség:
e-mail: ittzes.mate@btk.elte.hu
tel.: 411-65-00 / 5363

Végzettség:

egyetemi diploma: ELTE BTK latin (1999), magyar (2001), ógörög (2002) szak

Tudományos fokozat:

PhD (nyelvtudomány), disszertáció címe: Tanulmányok az augmentum használatáról a görög és az indo-iráni nyelvekben (2007)


Publikációk:

Szép János: Sabaria carmine illustrata, 1795 (fordítás és tanulmány). Vasi Szemle 51 (1997) 509–538.

A Duenos-felirat néhány problémája. In Hermann István (szerk.): Tanulmányok Ritoók Zsigmond hetvenedik születésnapja tiszteletére. Budapest, 1999, Egyetemi Széchenyi Kör, 9-22.

Lysias: 14. beszéd. Alkibiadés ellen a csatasor elhagyása miatt (fordítás). In Bolonyai Gábor (szerk.): Lysias beszédei. Budapest, 2003, Osiris–Balassi, 279–292.

Megjegyzések a mykénéi görög nyelv igeragozási rendszeréhez. In Horváth László et al. (szerk.): ΓΕΝΕΣΙΑ. Tanulmányok Bollók János emlékére. Budapest, 2004, Typotex, 675–683.

The Augment in Mycenaean Greek. Acta Ant. Hung. 44 (2004) 143–150.

Nomina with Suffix -tērio-/-tēriā- in Homeric and Mycenaean Greek. Annales Univ. Sci. Bud. Sectio Linguistica 26 (2003–2005) 103–118.

Problems of the Augment in Vedic. Acta Ant. Hung. 45 (2005) 207–223.

A görög nyelv és írás. In Zólyomi Gábor (szerk.): Ókori és keleti nyelvek és írások. Oktatási segédanyag. Budapest, 2007, ELTE BTK. /Antiqua et orientalia. Tananyagok az ókori és keleti nyelvek és kultúrák egyetemi tanulmányozásához/

Remarks on the Periphrastic Constructions with the Verb ‘to make, to do’ in Sanskrit, Greek and Latin. In Dezső Csaba (ed.): Indian Languages and Texts Through the Ages. Essays of Hungarian Indologists in Honour of Prof. Csaba Töttössy. New Delhi, 2007, Manohar, 1–40.

Az augmentum a görög és az indoiráni nyelvekben. Budapest, 2008, L’Harmattan–ELTE BTK Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék.

Morphologie und Ursprung der ionischen Iterativpräterita. Acta Classica Univ. Scient. Debrecen. 44 (2008) 13–34.

A hosszú szillabikus augmentum a védikus nyelvben. In Bangha Imre – Mészáros Tamás (szerk.): A Danubio ad usque Gangen. Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti tanulmányok a 80 éves Vekerdi József köszöntésére. Budapest, 2009, Typotex–Eötvös József Collegium, 185–193.

Wo-si-jo-ne. In Nemerkényi Előd (szerk.): Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Budapest, 2009, Argumentum, 141–147. /A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület füzetei, 2./

Labials delayed? On the Relative Chronology of Some Early Greek Sound Changes. Acta Ant. Hung. 49 (2009) 291–300. (= Czeglédy Anita, Horváth László et al. (eds.): Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Budapest, 2010, Typotex–Eötvös József Collegium, 109–120.)

[Adamik Béla: A latin nyelv története. Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest, 2009, Argumentum.] Ókor 11, 1. sz. (2012) 114–116. Letöltés

Myc. wo-si-jo-ne as a terpsimbrotos-compound. In Wojciech Sowa – Stefan Schaffner (eds.): Greek and Latin from an Indo-European Perspective 3 (GLIEP 3). Proceedings of the Conference held at the Comenius University Bratislava July 8th–10th 2010. München, 2012, Peniope, 35–63. /IJDL Supplements, 2./

Initial y in the Rigveda. In Roman Sukač – Ondřej Šefčik (eds.): The Sound of Indo-European 2. Papers on Indo-European Phonetics, Phonemics and Morphophonemics. München, 2012, LINCOM, 86-115. /LINCOM Studies in Indo-European Linguistics, 41.

[Adamik Béla: A latin nyelv története. Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. (Apollo Könyvtár 30.) Argumentum Kiadó, Budapest, 2009.] Antik Tanulmányok 57 (2013) 287–308.

Light verb constructions vs. simple verbs in Vedic: vimócanaṃ kṛṇute (RV 3,30,12d). In Danuta Stasik – Anna Trynkowska (eds.): CEENIS Current Research Series. Vol. 1. Warszawa, 2013, Dom Wydawniczy Elipsa, 107–123.

The augment of vowel-initial roots and vrddhi‑derivation in the Indo‑Iranian languages. Indogermanische Forschungen 119 (2014) 355-375.


Előadások:

Bollók János Emlékkonferencia, Budapest, Eötvös Collegium, 2003. november 9. (Megjegyzések a mykénéi görög nyelv igeragozási rendszeréhez)

Konferencia Vekerdi József 80. születésnapja tiszteletére, Budapest, Eötvös Collegium, 2007. június 21. (Az augmentum az indo-iráni nyelvekben)

Tradition and Modernity in Indian Culture, Indology and Teaching about India. International Indology Conference, Sofia, September 25–26, 2009 (Light verb constructions in Sanskrit)

9th International Conference on South Asian Languages (ICOSAL-9), Patiala, India, January 7–9, 2010 (Light verb constructions in Vedic)

IX. Magyar Ókortudományi Konferencia, Pécs, 2010. május 21–23. (A szókezdő y a Rigvedában. Elméleti és módszertani alapvetés)

Greek and Latin from an Indo-European Perspective, Bratislava, July 8–10, 2010 (Mycenaean wo-si-jo-ne as a terpsimbrotos-compound)

A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. szeptember 30.–október 1. (A védikus adatok érvénye az ind nyelvek komplex főnév + ige predikátumainak nyelvtörténeti elemzésében)

The Sound of Indo-European 2, Opava, November 16–19, 2010 (Initial y in the Rigveda)

Indian Culture and Society in Current Research in Central and Eastern Europe, Warszawa, October 27–29, 2011 (Light verb constructions vs. simple verb in Vedic)

The Lengthened Grade in Indo-European, Leiden, June 27-29, 2013 (Temporal augment and vrddhi-derivation in Indo-Iranian)

32. Deutscher Orientalistentag, Münster, September 23-27, 2013 (Light verb constructions with the verb kar- in the Rigveda)

The Sound of Indo-European 3, Opava, November 12–14, 2014 (On the chronology and the phonetics of the change o > u in final closed syllables in Latin)


Oktatói tevékenység:

2001. február 1-jétől tanársegédként, 2008. szeptember 1-jétől adjunktusként az ELTE BTK-n oktatott tárgyak: szanszkrit leíró nyelvtan, szanszkrit szövegolvasás, óind történeti nyelvtan és nyelvtörténet; latin mondattan, latin auktorolvasás; görög történeti nyelvtan és nyelvtörténet; indoeurópai összehasonlító nyelvészet

2009. június 8–19.: Erasmus-vendégtanár a Bécsi Egyetemen (Universität Wien, Institut für Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde): Rigvéda-himnuszok olvasása nyelvtörténeti kommentárral

Kutatási projektek, ösztöndíjak:

2008–2011: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Nyelvtörténeti vizsgálódások a védikus óind nyelvben

2012–: OTKA posztdoktori kutatási projekt (PD 100700): Igék és funkcióigés szerkezetek az ókori indoeurópai nyelvekben (különös tekintettel a védikus óind nyelvre)

Díjak:

2013: Ókortudományi Társaság Révay József-díja