Thesis repository | शोध-प्रबन्ध कोष

Thesis repository | शोध-प्रबन्ध कोष

Thesis repository | शोध-प्रबन्ध कोष

PhD Theses / पी-एच॰डी॰ शोध-प्रबन्ध

ELTE, bölcsészdoktori
Wojtilla, Gyula. 1971. Daṇḍin Daśakumāracarita c. regényének történeti forrásértéke. Az ind társadalom fejlődésének néhány sajátossága a VI-VIII. században.

ELTE, kandidátusi
Wojtilla, Gyula. 1971. Az óind földművelési terminológia.

ELTE, bölcsészdoktori
Karsai, György. 1978. Kālidāsa: Abhijñānaśākuntalam.

ELTE, bölcsészdoktori
Négyesi, Mária. 1983. Bhartr̥hari Śr̥ṅgāraśatakája.

ELTE, kandidátusi
Fehér Judit. 1994. A buddhista középút filozófiája. Buddhapálita: Múla-madhjamaka-vritti.

ELTE, kandidátusi
Ruzsa, Ferenc. 1994. A számbavétel versei. Īśvara-kr̥ṣṇa filozófiája.

Aligarh University, PhD
Négyesi, Mária. 1996. ज़िग्मोंद मोरित्स एवं प्रेमचन्द साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन  (A Comparative Study of Zsigmond Móricz's and Premchand's Literature).

Vishwa-Bharati, Shantiniketan, PhD
Bangha, Imre. 1997. सनेह को मारग : आनन्दघन का जीवनवृत्त  (The Path of Love: a Biography of Ānandghan).

Oxford, Merton College, D.Phil
Törzsök, Judit. 1999. 'The Doctrine of Magic Female Spirits'. A critical edition of selected chapters of the Siddhayogeśvarīmata(tantra) with annotated translation and analysis.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Dezső, Csaba. 2004. ‘Much Ado About Religion.’ A critical edition and annotated translation of the Āgamaḍambara, a satirical play by the 9th century Kashmirian philosopher, Bhaṭṭa Jayanta.

ELTE, PhD
Ittzés, Máté. 2007. Tanulmányok az augmentum használatáról a görög és az indo-iráni nyelvekben.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Hidas, Gergely. 2008. Mahāpratisarā-Mahāvidyārājñī, The Great Amulet, Great Queen of Spells. Introduction, Critical Editions and Annotated Translation.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Kiss, Csaba. 2009. Matsyendranātha’s Compendium (Matsyendrasaṃ-hitā).A critical edition and annotated translation of Matsyendrasaṃhitā 1–13 and 55 with analysis.

ELTE, PhD
Renner, Zsuzsanna. 2012. Viṣṇu Varāha (Vadkan) avatārája az indiai szövegekben és művészetben.

Oxford, Balliol College, D.Phil
Szántó, Péter. 2012. Selected Chapters from the Catuṣpīṭhatantra.

ELTE, PhD
Kakas, Beáta. 2013. "A démonok seregét legyőző vadzsra" című hayagrīva szádhana.

University of Chicago, PhD
Kovács, Hajnalka. 2013. ‘The Tavern of the Manifestation of Realities’: The Masnavī Muḥīṭ-i A`ẓam by Mīrzā `Abd al-Qādir Bedil (1644–1720).

ELTE, PhD
Balogh, Dániel. 2015. A Textual and Intertextual Study of the Mudrārākṣasa.

MTA doktora
Ruzsa Ferenc. 2017. Key Issues in Indian Philosophy.

MGAHV, Wardha, PhD
Sági, Péter. 2018. स्त्री एवं सामाजिक प्रसंग : ममता कालिया का कथा साहित्य  (Woman and Social Questions in Mamta Kalia's Fiction).

ELTE, PhD
Szegedi, Mónika. 2018. Vaszubandhu Abhidharma-kósája: ontológia és kozmológia.

ELTE, PhD
Tóth, Ibolya. 2018. Az epigráfiai hagyomány kezdetei Indiában, különös tekintettel a görög-indiai kulturális érintkezésekre a hellenisztikus kor évszázadaiban.

Central European University, PhD
Aklan, Kata Anna. 2019. Wandering Lotuses: Parallel Philosophical Illustrations in Late Antique Greek and in Indian Philosophies.

ELTE, PhD
Gaál, Balázs. 2019. Apechesthai tón empsychón: a vegetarianizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban.

ELTE, PhD
Jeney, Rita. 2019. Lost Collection from a Lost River: Interpreting Sir Aurel Stein’s “Sarasvatī Tour” in the History of South Asian Archaeology

ELTE, PhD
Körtvélyesi, Tibor. 2019. A páli kánon egyes rétegei – szövegtörténeti és doktrinális vizsgálódások.

ELTE, PhD
Pajor, Sándor. 2020. A korai njája istenképe és atomizmusa (Concept of God and Atomism in Early Nyāya).

ELTE, PhD
Száler, Péter. 2020. On the Road with Kālidāsa. Countries, Cities and Sacred Places.


Further doctors

Dr. Molnár, Ágnes
Dr. Puskás, Ildikó DSc
Dr. Imre, Gabriella
Dr. Wimmer, Éva
Dr. Kelecsényi, Ágnes
Dr. Bánffy, Eszter
Dr. Takács, Gábor


Habilitation

Ruzsa Ferenc. 2014. Látnokok, szerzetesek, bráhminok.

Dezső, Csaba. 2016. Az uralkodói ethosz Kālidāsa Raghuvaṃśájában (The Ruler's Ethos in Kālidāsa's Raghuvaṃśa).

Ittzés, Máté. 2016. Funkcióigés szerkezetek a védikus óind nyelvben (Light Verb Constructions in Vedic Sanskrit).


Pre-BA/MA Theses / पंचवर्षीय डिप्लोमा शोध-प्रबन्ध

Rozsnyai, Bálint. 1969. A proto-ind írás problémája [The Question of the Proto-Indic Script ]. (Harmatta János)

Wojtilla, Gyula. 1969. Filozófiai kérdések Patañjali Yogasūtrájában Philosophical Questions in the Yogasūtra of Patañjali ]. (Harmatta János)

Karsai, György. 1976. Kálidásza drámái [The Plays of Kalidasa ]. (Harmatta János)

Kelecsényi, Ágnes. 1978. A hindí nyelvújítási mozgalom. Szanszkrit tatsama jövevényszavak [The Hindi Language Reform Movement. Sanskrit Tatsama Loanwords ]. (Harmatta János)

Bangha, Imre. 1992. Mírábáí Padávalíja [The Padāvalī of Mībāī ]. (Négyesi Mária)

Somi, Anna. 1992. Some Problems of the Origin of the Ancient Indian Drama. Outlines of a New Method.

Törzsök, Judit. 1993. The Motif of 'Path' in the R̥gveda (Az út motívuma a R̥gvedában). (Töttössy Csaba)

Körtvélyesi, Tibor. 1995. Filozófiai vonatkozások Aśvaghoṣa Buddhacarita című művében. A Buddha útja megvilágosodásáig [The Philosophical Aspects of the Buddhacarita of Aśvaghoṣa. The Buddha's Path to Enlightenment ]. (Ruzsa Ferenc)

Takács, Gábor. 1996. Indoeurópai és indoiráni népek nyelvi érintkezései nem indoeurópai nyelveken beszélőkkel (Linguistic Contacts of Proto-Indo-Europeans and Proto-Indo-Iranians with Speakers of Non-Indo-European Languages). (Töttössy Csaba)

Tamás Éva (Ódorné). 1996. Die Indische Grosse Göttin, Mahādevī. Archetyp und seine Symbole (Az indiai Nagy Istennő, Mahādevī. Archetípus és szimbólumai). (Töttössy Csaba)

Dezső, Csaba. 1997. The Rôle of Dialogue in Vedic Sacrifice. Verbal Contests in the Ritual of the Mahāvrata and the Aśvamedha (A dialógus szerepe a védikus rítusokban. Rituális szópárbajok a Mahāvratában és az Aśvamedhában). (Töttössy Csaba)

Zentai, György. 1999. Bhartr̥hari: Száz vers a lemondásról Bhartr̥hari: One Hundred Poems on Renunciation ]. (Töttössy Csaba)

Kiss, Csaba. 2000. A jóga klasszikus szövegei (Vyāsa: Yoga-bhāṣya) [The Classical Texts of Yoga. The Yoga-bhāṣya of Vyāsa ]. (Ruzsa Ferenc)

Hidas, Gergely. 2000. The 'Ārya Mahāpratisarā Mahāvidyārājñī'. Introduction, Edition of the Sanskrit Text and English Translation (Az "Árja Mahápratiszará Mahávidjárádnyí". Bevezető, szanszkrit szövegkiadás és angol fordítás). (Ruzsa Ferenc)

Kovács, Hajnalka. 2002. Khwaja Mir Daud urdú dívánja [ Khwaja Mir Daud's Urdu Diwan ]. (Négyesi Mária)

Balogh, Dániel. 2003. Exploring the Transmission of the Kavitāvalī of Tulsīdās. A statistical analysis of manuscript relationships (Tulsīdās Kavitāvalījanak hagyományozásáról. A kéziratok rokonságának statisztikai elemzése). (Bangha Imre)

Kakas, Beáta. 2003. Kamalasilā: A meditáció fokozatai. A harmadik Bhavanākrama fordítása. (Dezső Csaba)

Berki, Eszter. 2004. Tulszídász Kavitāvalījának első négy éneke. Ráma gyermekkora és vándorlásai. (Bangha Imre)

Somogyi, Eszter. 2004. Kālidāsa: Mālavikā és Agnimitra. (Ruzsa Ferenc)

Szántó, Péter. 2006. Tantric Buddhism in the 9-11th Centuries (Tantrikus buddhizmus a 9-11. században). (Dezső Csaba)

Borbély, Judit. 2007. Az ideális állam felépítése klasszikus szanszkrit szövegek alapján. (Ruzsa Ferenc)

Jeney, Rita. 2007. A szanszkrit grammatika és a vaiṣṇava filozófia kapcsolata Jīva Gosvāmī Śrī-Harināmāmr̥ta-vyākaraṇa című művében. (Dezső Csaba)

Aklan, Kata Anna. 2008. Szobrászati ábrázolások Indiában ikonográfiai irodalom alapján. Śiva isten szobrászati ábrázolásai a Rauravāgama śaiva siddhānta āgama alapján. (Renner Zsuzsanna)

Hegedűs, Miklós. 2010. Az algebra vívmányai az ind matematika klasszikus korszakában. Számrendszerek és aritmetikai megoldások. (Dezső Csaba)

Válóczi, Róbert. 2010. Klasszikus indiai színjátszás a Nāṭyaśāstra tükrében. Āhāryābhinaya a Nāṭyaśāstra nepáli recenziója szerint. (Dezső Csaba)

Dávid, Krisztina. 2012. Változó India, változó női szerepek. Az indiai nőideál Mannú Bhandárí novelláinak tükrében. (Négyesi Mária)

Pukli-Prokob, Györgyi. 2012. Az indiai-pakisztáni konfliktus ábrázolása az indiai irodalomban és a filmekben. (Négyesi Mária, Vajdovich Györgyi)

Szűcs, Veronika. 2012. Indiai miniatúrák a bécsi Néprajzi Múzeum gyűjteményéből. A "kézben tartott Föld" motívuma a gupta és a mogul uralkodói ideológiában. (Dezső Csaba)

Gaál, Balázs. 2013. Ókori indiai vegetarianizmus. (Dezső Csaba)

Tóth, Ibolya. 2013. A sakk indiai gyökerei. (Dezső Csaba)

Szabó, Kinga Katalin. 2013. A hindu-muzulmán konfliktus ábrázolása Asghar Wajahat Jis Lāhor naī dekhyā, O jamyāī naī című drámájában. (Négyesi Mária)

Istvánffy, Dániel. 2014. Az abortusz társadalmi és gazdasági hatásai Indiában, és ennek megjelenése a kortárs hindí irodalomban és filmben. (Négyesi Mária)


Further submissions

Bethlenfalvy, Géza
Dr. Molnár, Ágnes (Szabóné)
Dr. Puskás, Ildikó
Dr. Imre, Gabriella
Nádasdy, Zsuzsa
Valis, Éva
Dr. Wimmer, Éva
Dr. Négyesi, Mária
Dr. Bánffy, Eszter
Hanthy, Kinga
Dr. Ruzsa, Ferenc
Dr. Fehér, Judit
Dr. Renner, Zsuzsanna
Jasper, Marianna


MA Theses / एम॰ए॰ शोध-प्रबन्ध

Sági, Péter. 2012. Móhan Rákés elbeszélései (मोहन राकेश की कहानियाँ. १९५०-१९७० के दशक के बदलते भारतीय समाज में एक नया स्वर ). (Négyesi Mária)

Molnár, Krisztina. 2014. Śākta ikonográfia. A lāmāk. (Kiss Csaba)

Pajor, Sándor. 2015. A Njája-szútra kulcsproblémái. (Ruzsa Ferenc)

Száler, Péter. 2015. Zarándokhelyek a Sarasvatī folyó mentén. Balarāma zarándoklata. (Dezső Csaba)

Szivák, Júlia. 2016. Linguistic and Cultural Analysis of the Hindi Film Song. Contemporary Lyrics Written by Javed Akhtar (A hindí filmdal műfajának nyelvi és kulturális elemzése. Dzsávéd Akhtar kortárs dalszövegei). (Négysi Mária)

Prajcer, Lilla. 2018. Európa indiai szemmel. Agjéj és Nirmal Varmá útleírásainak bemutatása és elemzése. (Négyesi Mária)


BA Theses / बी॰ए॰ शोध-पत्र

Kőrösi, Boldizsár. 2010. Vallások Nepálban. A buddhizmus és a hinduizmus nepáli sajátosságai. (Dezső Csaba)

Lévárdi, Anita. 2010. Az Upanisadok és a buddhista tan összehasonlítása. (Hidas Gergely)

Simon, Rita. 2011. South Indian Christianity. Identity of Keralite St. Thomas Christianity and its role in Indian society (A dél-indiai kereszténység. A keralai Szent Tamás-kereszténység identitása és helye az indiai társadalomban). (Déri Balázs)

Szabó, Attila. 2011. Kurtizánok a szanszkrit irodalomban. (Dezső Csaba)

Dominik, Rita. 2012. Nyelvi játékok a klasszikus szanszkrit irodalomban. (Dezső Csaba)

Rác, Anna Zsuzsanna. 2012. Eposzi ábrázoások az india művészetekben. 6-8. századi Gaṅgādhara és Gaṅgāvatāra ábrázolások Indiában. (Dezső Csaba)

Bakos, Bettina. 2013. A zarándoklat szerepe a hinduizmusban. (Dezső Csaba)

Freund, Zsuzsanna. 2013. Híres nők a Buddha korában. (Hidas Gergely)

Hermán, Sára. 2013. A Rámájana és a Dzsátakák közötti párhuzamok. (Hidas Gergely)

Morvay, Gergely. 2013. Az indoeurópai magánhangzórendszer és továbbélése a szanszkrit nyelvben. (Ittzés Máté)

Pásztori, Zsuzsanna. 2013. Az étkezés az a vallás kapcsolata Indiában. (Dezső Csaba)

Simon, Anna Gyöngyi. 2013. Mahádéví Varmá: Mérá parivár. Kísérletezés egy műfajjal. (Négyesi Mária)

Király, Péter. 2014. A hindú-muszlim viszony megjelenése a kortárs hindí irodalomban. (Négyesi Mária)

Mosányi, Bianka Karolina. 2014. Az indiai oktatás a 20-21. században. A nők helyzete az okatatási rendszerben Mamtá Kálijá regényének tükrében. (Négyesi Mária)

Száler, Péter. 2013. Eljövendő istenségek Indiában. Kalki avatara. (Dezső Csaba)

Bodor, Lóránd. 2014. Kālidāsa drámái. (Dezső Csaba)

Harag, Anita. 2014. Nővé vált lányok, eszközzé vált nők. Női sorsok Szaádat Haszan Mantó novelláiban. (Négyesi Mária)

Fehér, Olívia. 2014. A szanszkrit igetőképzések indoeurópai alapjai. A perfectumtő. (Ittzés Máté)

Szivák, Júlia. 2014. Kommunikációs erőszak. Muszlim és hindú narratívák. (Négyesi Mária)

Zvara, Rita. 2014. Hindú túlvilághit. (Kiss Csaba)

Horváth, Vince. 2015. Nőnek születni... Női karakterek a XX. századi indiai elbeszélésekben. (Négyesi Mária)

Kaifis, Bence. 2015. A Mahájána buddhizmus Indiában. (Hidas Gergely)

Laczkó, Ágnes Eszter. 2015. Hindú rítusok Balin. (Dezső Csaba)

Ferenczi, Roland Imre. 2016. Az uralkodót védelmező rítusok az középkori Dél-Indiában. A rājarakṣā rítus a śaiva siddhānta Dīptāgama alapján. (Dezső Csaba)

Prajczer, Lilla. 2016. Kr̥ṣṇa alakja a szanszkrit és hindí nyelvű bhakti irodalomban. A Kr̥ṣṇa-bhakti bemutatás Sǔrdās versei alapján. (Dezső Csaba)

Csordás, Domonkos. 2017. A nakṣatrák megjelenése a hindú asztrológiában. (Dezső Csaba)

Dolnik, Viktória. 2018. Az 1943-as bengáli éhínség Chittoprosad Bhattacharya művészetének tükrében. (Renner Zsuzsanna)

Jakab, Eszter Júlia. 2018. Sārnāth kulturális öröksége az indiai szöveges és művészeti hagyományban. (Renner Zsuzsanna)

Horváth, Máté. 2018. A Parallel Cinema hatása a populáris hindí filmre. (Vajdovich Györgyi)

Supán, Roxána. 2018. A madrászi örmény közösség jelentősége. (Zsigmond Benedek)

Várszegi, Botond. 2019. Kālidāsa Śakuntalā felismerése című drámájának elemzése. (Dezső Csaba)

Páll, Szabolcs. 2019. Bhairava megjelenése a hindú ikonográfiában és mitológiában. (Dezső Csaba)

Füstös, Bence. 2020. Az indiai vidék ábrázolása Phaṇīśvarnāth Reṇu novellisztikájában. (Négyesi Mária)

Kocsis, Petra. 2020. Hindítanulás magyar anyanyelvűként. (Sági Péter)


Other Indology Related Theses


Former 'College' and present BA course

Lamár, Lilla. 1998. India és Magyarország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatai az 1980-as és 1990-es években. (Ladányi Éva; Külkereskedelmi Főiskola, nemzetközi kommunikáció)

Jukić, Ivana. 2011. The Sepoy Mutiny. A Watershed in the History of British-Indian Relations (Szipojlázadás. Brit-indiai kapcsolatok nagy mérföldköve). (Lojkó Miklós; ELTE, angol nyelv és irodalom)

Molnár, Krisztina. 2012. Védikus istennőalakok. Hajnalo hajnala: A pluralis interpretációja a védikus Uṣas istennő himnuszaiban. (Kiss Csaba; KRE, vallástudomány)

Pajor, Sándor. 2012. A nyāya iskola érvelési rendszerének fejlődése Gautamától Vātsyāyanáig. (Ruzsa Ferenc; KRE, vallástudomány)

Trestyánszky, Lívia. 2012. A szúfizmus Indiában: A Csistíjja rend. Az indiai textilkereskedelem jelentősége Indonéziában: Textilek az indonéz királyi udvarokban. (ELTE, arab nyelv és irodalom)

Jancsó, Dorottya. 2018. A ghazal megjelenése a populáris hindí filmekben. (Vajdovich Györgyi; ELTE, filmelmélet-filmtörténet)


Former 'Integrated MA' and present MA

Körtvélyesi, Tibor. 1996. Szanszkrit nyelvtanok latinul. Az első, európaiak által írt szanszkrit grammatikák története. (Töttössy Csaba; ELTE, latin nyelv és irodalom)

Szalai, Gergely Vince. 2003. Afanaszij Nyikityin utazása a három tengeren túlra. Indiakép a középkori orosz irodalomban. (Filippov Szergej; ELTE, orosz nyelv és irodalom)

Péntek, Tímea. 2010. Tudatos teremtő vagy öntudatlan ősforrás? Sankara Brahman-bizonyítása a szánkja prakriti-elmélet cáfolatán keresztül. (Kiss Csaba, Vassányi Miklós; KRE, vallástudomány)

Simon, Anna Gyöngyi. 2015. "Indián kívül a krikett tart össze minket". Antropológiai kutatás egy budapesti indiai közösségben. (Bisztrai Márton; ELTE, kulturális antropológia)


Doctoral theses

ELTE, kandidátusi
Karsai, György. 1988. Euripidés költői világképe (a peloponnésosi háború elején a Hippolytos stephanéphoros tükrében).