Courses on Indian culture in the spring semester 2024

Courses on Indian culture in the spring semester 2024
04/02 - 17/05

04. February 2024. - 17. May 2024.

ELTE BTK Indológia Tanszék

02/04 - 05/17

2024. February 04. - 2024. May 17.

ELTE BTK Indológia Tanszék


Az Indológia Tanszék által gondozott "India kultúrája" minorban a 2023/24-as tanév tavaszi félévében az alábbi kurzusokat hirdetjük meg. A kurzusok természetesen a minoron kívül, közismereti jelleggel is elvégezhetők. A megadott időpontokat és termeket illetően minden esetben ellenőrizzék a Neptun tanulmányi rendszert!

BBN-IKU-101 India nyelvei és írásos emlékei

oktató: Ittzés Máté, Dezső Csaba, Ferenczi Roland, Hidas Gergely, Jeney Rita, Sági Péter
időpont és helyszín: szerda 10:00–11:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A statisztikák szerint Indiában több száz nyelvet beszélnek, amelyek több nyelvcsaládba (elsősorban az indoeurópai és a dravida nyelvcsaládba) tartoznak. Az előadássorozat célja, hogy áttekintést adjon erről a kivételes sokszínűségről: bemutassa a különféle nyelveket és nyelvcsaládokat, egymáshoz való viszonyukat, areális kapcsolataikat, történetüket a kezdetektől napjainkig, valamint a lejegyzésükre használt írásokat és legfontosabb írásos emlékeiket.

BBN-IND11-321:12 = BBN-IND-325:02 Az ókori Dél-India története

oktató: Ferenczi Roland
időpont és helyszín: szerda 16:30–18:00; D ép. fszt. 1.

Szent fák körül banánlevélként reszkető, eksztázisba merült emberek. Római kereskedők hajóit fosztogató kalózok. Fákban élő istenek, akik rabul ejtik a hajadonok szívét. Hullákkal borított, elefántléptek szántotta csatamezőn táncoló győztes seregek. Föld alá rejtett aranykincsek. Mesés gazdagságú paloták, ahol fegyveres görögök állnak őrt a kapuknál. Pálmalovon lovagló reménytelen szerelmesek. Szent őrzőfáikat védelmező királyok. Érdekesnek találod? Az ókori Tamilföld rejtélyes világa vár ezen a kurzuson, amelyen Dél-India ókori történetének forrásközpontú bemutatására kerül sor.

BBN-IND-362:01 = BBN-IKU-107:01
Modern indiai kultúra és társadalom 2.: Ember és természet

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: csütörtök 12:30–14:00; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A félév során áttekintjük a 21. századi társadalom számos fontos kérdéskörét India szemszögéből, érintve a környezetvédelmi törekvéseket, az ipar és a nagyvárosok fenntartható és „okos” fejlesztését, illetve hogy miként változik jelenleg az indiai falu. Hogyan zajlik a közúthálózat, a vasúti és tengerészeti, valamint telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése, és milyen érdemeket szerez India űrprogramja? Milyen India erdőgazdálkodása, hogyan őrzik a természet és a vadvilág sokféleségét az ország nemzeti parkjai? Hogyan zöldül az energetikai szektor, milyen vízügyi fejlesztések segítik a mezőgazdaságot; miben állt a zöld és a fehér forradalom, s hogyan áll a gépesítés, a vegyszerhasználat, a bio és a GMO? Nem utolsósorban szót ejtünk napjaink emberének a jó(l)létéről, egészségügyről, lelki egészségről, sportról és jógáról is.

BBN-IND-351:02 = BBN-IND-252
Indiai kultúr- és eszmetörténet (a késő középkortól napjainkig)

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: csütörtök 10:00–11:30; D ép. alagsor Nyelvi labor

A kurzus egyfajta történelemóra – puszta eseménytörténetnél mégis jóval sokrétűbb, hiszen a hallgatókat elkalauzolja a tárgyalt időszakok gondolatvilágába, kitérve azok művészetére, irodalmára és vallási tradícióira. Végighaladunk a hatalmas India kora újkori és modern történetének fő csapásain, fordulópontjain, és így megértjük, milyen hatások formálták ezt a kontinensnyi országot olyanná, amilyennek ma látjuk, amikor kinyílik a repülőgép ajtaja!

BBN-IKU-103 A hindi nyelv alapjai

oktató: Sági Péter
időpont és helyszín: kedd 13:00–14:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A kurzus megismerteti a hallgatókat Dél-Ázsia legelterjedtebb nyelvének földrajzi elhelyezkedésével, rövid történetével, írásának jellegzetességeivel. A résztvevők megismerik és gyakorolhatják is azokat a nyelvi-kulturális ismereteket, amelyekkel kapcsolatot építve közel kerülhetünk a hindi nyelvű és más indiai, illetve dél-ázsiai emberekhez, és bevezető jellegű nyelvi készségeket sajátítanak el.

BBN-IKU-105:03 Vizuális kultúra Indiában a 19. századtól napjainkig

oktató: Renner Zsuzsanna
időpont és helyszín: csütörtök 14:00–15:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A vizuális kultúra mindenütt jelenlévő, vibráló és gyorsan változó világa a mai Dél-Ázsiában éppúgy szerves része a mindennapoknak, mint a nyugati civilizációban. A kurzus alapkérdése végső soron az, hogy a szubkontinens kultúrája, a nyugati technológiák és egyéb hatások amalgámjából hogyan jött létre korunk egyik legdinamikusabb, részben nemzetközileg is exportképes, mégis eltéveszthetetlenül önazonos vizuális kultúrája. A gyökerekhez visszanyúlva vizsgáljuk a vizuális megjelenítés szerepét a koloniális Indiában; a koloniális és modern eszmeáramlatokhoz kapcsolódó, valamint a nemzeti mozgalom által meghonosított vizuális rendszereket és kifejezésmódokat; nemzetköziség/modernség és hagyomány posztkoloniális korszakba áthúzódó kettősségét; az elit és a populáris vizuális kultúra kapcsolatát. Azoknak ajánljuk ezt a kurzust, akiket érdekel a képekben megjelenő társadalom, valamint a vizuális megjelenítés mögött húzódó, abból kiolvasható eszmék és szándékok ‒ és mindez India speciális esetén vizsgálva.

BBN-OKE11-132:5 = BMA-INDD-114:03 = BBV-202.81 = BMVD-202.73
Indiai művészet (hindu, buddhista, iszlám)

oktató: Renner Zsuzsanna
időpont és helyszín: csütörtök 16:00–17:30; C ép. II. em. 228.

A vallási művészetek tapintható képekre és szakrális terekre fordítanak át hitelveket, mitológiát, szent történeteket és az univerzum felépítésére vonatkozó koncepciókat. Mindez kódolt formában történik. A vizuális kódok rendszerét meg lehet tanulni „olvasni”, akárcsak az írásokat, s így lassanként felismerhetővé válnak a szereplők, történetté állnak össze az elsőre olykor zűrzavarosnak tűnő kompozíciók is. Legalábbis a hindu és a buddhista művészet vizuális titkosírásához van ilyen kulcs. De vajon hogyan közelítsük meg az emberábrázolást nélkülöző iszlám művészetet, ahol nincsenek szobrok, nincsenek festmények, csak a mértani formák végtelenül letisztult harmóniája? Vizualitásra épülő korunkban fontos készség a képi világ értelmezése. Ez a kurzus kitűnő alkalmat ad a látásmód edzésére és nem mellékesen India megismerésére, három szakrális művészet alkotásain keresztül.

BBN-IND11-311:2 = BBN-IND-373:01
A kultúra szerepe a dél-ázsiai országok kommunikációjában

oktató: Dávid Krisztina
időpont és helyszín: szerda 14:15–15:45; A ép. III. em. 331.

Miért nem mond egy indiai soha nemet? Miért kezdődik minden indiai rendezvény legalább egy óra késéssel? Miért fizeti az indiai politikus a választókerületében élő riksás lányának az esküvői költségeit?
A félév során az interkulturális kommunikáció dél-ázsiai sajátosságaira és azon belül részletesen a régióvezető Indiára fókuszálunk, hogy választ kapjunk az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre. Az előadások során megismerkedünk az indiaiak tőlünk eltérő kommunikációja mögött meghúzódó kognitív mintázattal, valamint a kultúra olyan dimenzióival, amelyek alapvetően meghatározzák az ország lakosainak attitűdjét és viselkedését. A félév során az alapfogalmak megismerése mellett a kulturális különbségekből eredő potenciális konfliktushelyzetek felismerésére is hangsúlyt fektetünk, ami nagyban hozzájárul a hallgatók interkulturális kompetenciájának fejlesztéséhez.

BBN-BUD11-112 A buddhizmus irányzatai

oktató: Karma Dorje
időpont és helyszín: csütörtök 08:30–10:00; F ép. I. em. 101.

BBN-BUD11-113 A mahájána buddhizmus

oktató: Szántó Péter Dániel
időpont és helyszín: kedd 11:30–13:00; F ép. I. em. 101.