Projekt

Projekt

Célkitűzések

Célkitűzések

A tervezett projekt célja, hogy megvizsgálja a kánonok és sztenderdek szerepét egy jól körülhatárolható földrajzi régió (ti. a dél-ázsiai szubkontinens és ezen belül India) nyelv- és kultúrtörténetében, mégpedig inter- és multidiszciplináris megközelítésben, valamint feltárja azokat a jelenségeket és folyamatokat, amelyek ezek kialakulásához vezettek, és meghatározták megőrzésüket, újításaikat és recepciójukat. Bár az egyes részkutatásokat több területen végezzük (ti. nyelv, irodalom, vallás, kultusz, filozófia), folyamatosan szem előtt tartjuk azt a célt, hogy kutatási kérdéseinket egységes nézőpontból tegyük fel, vagyis törekszünk arra, hogy a felszíni folyamatok alatt mindig kimutassuk azokat a speciálisan dél-ázsiai mintázatokat, amelyek mentén egyének (pl. költők, filozófusok) vagy társadalmi csoportok (pl. egy nyelv vagy dialektus beszélői, egy vallás, szekta képviselői) kifejezték és reflexió tárgyává tették a referenciapontot jelentő kánonokkal és sztenderdekkel szembeni viszonyulásukat. Vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy miképpen jön létre innováció az adott tradíción belül, és milyen lehetőség létezik a megújulásra, új irányok kijelölésére. Továbbá, miközben azt feltételezzük, hogy ennek a komplex témának számos olyan eleme van, amely az évszázadok során állandó maradt Dél-Ázsiában, a kánonok és sztenderdek kezelésében diakrón változások és diatópikus változatok létével is számolnunk kell. Kutatásunk a nemzetközi kánon-tanulmányokba ágyazódik, melynek fogalomrendszerét és metodológiáját felhasználva a kutatás eredményeképpen várhatóan tradíció és fejlődés, archaizmus és innováció újfajta megértése bontakozik ki.